ORDER

ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าได้โดย
1. ออกใบสั่งซื้อแล้วส่งมาตาที่อยู่ของบริษัทที่ให้ไว้

2. สั่งซื้อทางโทรศัพท์

3. สั่งซื้อผ่านทาง Facebook

4. สั่งซื้อผ่านทาง Line

5. สั่งซื้อผ่านทาง Email

6. สั่งซื้อผ่านทางหน้าเว็ปไซต์

วิธีชำระเงิน

ท่านสามารถชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท

จากนั้นแจ้งการชำระเงินมาได้ที่ช่องทาง Facebook,Line,Email

วิธีการจัดส่งสินค้า

เมื่อเราได้รับใบสั่งซื้อ “PO” จากท่านอย่างถูกต้องแล้ว บริษัทฯ จะจัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งมอบให้กับท่านลูกค้า และโทรศัพท์ยืนยันรายละเอียดพร้อมแจ้งวันรับสินค้า โดยท่านสามารถเลือกวิธีการรับสินค้าได้ตามรายการดังต่อไปนี้

1. นำไปส่งท่านลูกค้าที่บริษัท หรือสถานที่ที่ท่านลูกค้ากำหนด

2. ลูกค้าสามารถที่จะมารับเองที่บริษัทก็ได้

3. จัดส่งไปทางไปรษณีย์

4. จัดส่งไปกับรถบริการขนส่งทั่วไป